+48 697 94 80 85

Profesjonalna Pomoc


Pro­wa­dzo­ny przez doświad­czo­ną den­tyst­kę — dok­tor Justy­nę Lisow­ską, gabi­net Zdro­wy Gryz to miej­sce w któ­rym wycho­dzi­my z zało­że­nia, że pacjent nie jest tyl­ko bez­oso­bo­wym scho­rze­niem, ale kimś, komu nale­ży pomóc i ulżyć. Dla­te­go kła­dzie­my nacisk na deli­kat­ność, empa­tię i pro­fe­sjo­na­lizm.

Przyjazny Gabinet


W Zdro­wym Gry­zie posta­wi­li­śmy sobie za cel spra­wie­nie, by nasi pacjen­ci — zarów­no ci duzi jak i ci mali — polu­bi­li swo­je zęby, oraz by dużo i szcze­rze się uśmie­cha­li.
Chce­my, by lecze­nie zębów w naszym gabi­ne­cie było jak naj­bar­dziej kom­for­to­we i bez­bo­le­sne oraz by nasi pacjen­ci z wyko­na­nych u nas zabie­gów czu­li dłu­go­trwa­łe zado­wo­le­nie i satys­fak­cję.

Bogate Wyposażenie


Pra­cu­je­my w pro­fe­sjo­nal­nie wypo­sa­żo­nym gabi­ne­cie, mają­cym na celu zapew­nie­nie pacjen­tom kon­for­tu w trak­cie zabie­gu.
Jako jeden z nie­licz­nych gabi­ne­tów posia­da­my na miej­scu urzą­dze­nie do wyko­ny­wa­nia zdjęć radio­wi­zjo­gra­ficz­nych.

Oferujemy

Dzieci

 • wizy­ty adap­ta­cyj­ne
 • lecze­nie zębów mlecz­nych i sta­łych
 • zabie­gi pro­fi­lak­tycz­ne
 • wypeł­nie­nia uwal­nia­ją­ce flu­or
 • kolo­ro­we plom­by
 • upo­min­ki dla naj­dziel­niej­szych pacjen­tów

Dorośli

 • sto­ma­to­lo­gia zacho­waw­cza (lecze­nie próch­ni­cy zębów
 • endo­don­cja (lecze­nie kana­ło­we)
 • zdję­cia rent­ge­now­skie
 • pro­te­ty­ka
 • chi­rur­gia
 • perio­don­to­lo­gia
 • pro­fi­lak­ty­ka

Umów się na wizytę!